I. Informacje ogólne

1.      Regulamin określa warunki korzystania ze portalu internetowego www.punktobslugiklienta.pl, głównie uprawnienia i obowiązki zarejestrowanychużytkowników.

2.      W niniejszym Regulaminie jest mowa o:

o        Regulaminie - niniejszy regulamin określa głównie warunki uczestnictwa w www.punktobslugiklienta.pl prawa i obowiązki HRTEC SP. Z O.O. oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady określające zakres odpowiedzialności HRTEC SP. Z O.O. z tytułu świadczenia usług.

o        HRTEC SP. Z O.O. - HRTEC SP. Z O.O. Pomorski Park Naukowo - Technologiczny z siedzibą w Gdyni (81-451 Gdynia) przy Al. Zwycięstwa 96/98, REGON 220126943, NIP 578-225-83-77.

o        Administratorach - osoby wyznaczone przez HRTEC SP. Z O.O., odpowiedzialne za prowadzenie www.punktobslugiklienta.pl, w tym za pomoc techniczną dla Użytkowników oraz nadzorowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

o        punktobslugiklienta.pl - internetowy serwis dostępny pod adresem www.punktobslugiklienta.pl; jedynym właścicielem www.punktobslugiklienta.pl jest HRTEC SP. Z O.O.,

o        Użytkowniku - osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług proponowanych przez HRTEC SP. Z O.O. w ramach serwisu www.punktobslugiklienta.pl,

o        Koncie - istniejący w bazie danych www.punktobslugiklienta.pl wpis, potwierdzający status Użytkownika, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji ustawień Konta, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu,

o        Profilu - miejsce w www.punktobslugiklienta.pl, gdzie zamieszczone są informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe, zamieszczane na warunkach przedstawionych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu,

3.      Www.punktobslugiklienta.pl umożliwia swoim Użytkownikom zamieszczanie tematów na temat działalności firm – zadawania pytań, udzielania pochwał, zgłaszania problemów, przedstawiania pomysłów, i innych z tym związanych obszarów.

II. Dane osobowe i polityka prywatności

1.      Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na archiwizację, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych przez HRTEC SP. Z O.O. do celów statystycznych i marketingowych. Administratorem danych osobowych jest HRTEC SP. Z O.O. Pomorski Park Naukowo - Technologiczny z siedzibą w Gdyni (81-451 Gdynia) przy Al. Zwycięstwa 96/98. Na zgodę składa się przetwarzanie danych osobowych przez podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez HRTEC SP. Z O.O. na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami.

2.      Dla celów rekrutacyjnych, HRTEC SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych, wypowiedzi i materiałów Użytkownika. Takie prawo posiadają również inni Użytkownicy.

3.      HRTEC SP. Z O.O. wykorzystuje dane osobowe zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Użytkownika, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w HRTEC SP. Z O.O. oraz określonymi przepisami prawa. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn wskazanych przez przepisy prawa.

III. Informacje o użytkowniku

1.      Użytkownikiem www.punktobslugiklienta.pl musi być pełnoletnią osobą fizyczną.

2.      Osobą fizyczną jest Użytkownik www.punktobslugiklienta.pl, który:

o        posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub

o        uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.      Www.punktobslugiklienta.pl posiada charakter otwarty.

4.      Rejestracja konta przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

5.      W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobligowany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub poinformowania Administratorów o cofnięciu zgody.

6.      Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po właściwym zalogowaniu się na Konto.

7.      Użytkownik rezygnuje z korzystania ze strony internetowej www.punktobslugiklienta.pl poprzez:

o        samodzielne skasowanie Konta albo

o        zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.

8.      HRTEC SP. Z O.O. posiada prawo do usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla www.punktobslugiklienta.pl.

9.      Usługi świadczone są między innymi poprzez:

o        możliwość zamieszczania tematów na temat różnych firm

o        uczestniczenia w dyskusjach rozpoczętych przez innych użytkowników,

o        dokonywania oceny różnych wskaźników firm zarejestrowanych w portalu

o        zbierania informacji na temat firm

10.  Założenie Konta umożliwia korzystanie z usług świadczonych przez HRTEC SP. Z O.O. w ramach www.punktobslugiklienta.pl. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

o        Większość usług www.punktobslugiklienta.pl jest bezpłatna.

o        Nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji, publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.

o        HRTEC SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach www.punktobslugiklienta.pl. HRTEC SP. Z O.O. zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowanie o zmianach.

o        Użytkownik nie jest zobowiązany do uregulowania należności za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

11.  Użytkownik udziela HRTEC SP. Z O.O. zezwolenia do wyświetlania mu materiałów dotyczących oferty handlowej i ogłoszeń rekrutacyjnych oraz przesyłania takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

12.  Www.punktobslugiklienta.pl jest dostosowany do współpracy z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

IV. Rejestracja i Konto

1.      W celu rejestracji należy uzupełnić formularz znajdujący się pod adresem www.punktobslugiklienta.pl.

2.      Rejestrując się w serwisie biznes.punktobslugiklienta.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) z późniejszym zmianami.

3.      Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w swoim Profilu.

4.      Użytkownik zobligowany jest do podania autentycznych danych. Wymagane jest wpisanie loginu, hasła oraz imienia i adresu e-mail.

5.      Użytkownik może się zalogować także do systemu wykorzystując konta w innych systemach, np.: gmail.

6.      W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności wpisanych przez Użytkownika danych, Administratorzy zastrzegają sobie prawo zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają podane informacje.

7.      W przypadku, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe lub nieaktualne dane, Administratorzy zastrzegają sobie prawo:

o        nakazać Użytkownikowi natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości,

o        zablokować dostęp do Konta Użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy,

o        usunąć Konto Użytkownika.

8.      Rejestrując się w serwisie www.punktobslugiklienta.pl, które skutkuje założeniem Konta, Użytkownik:

o        akceptuje treść całego Regulaminu,

o        wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów systemowych na podany w formularzu rejestracyjnym adres pocztowy, w tym o przerwach technicznych w funkcjonowaniu www.punktobslugiklienta.pl, nowych usługach i narzędziach, zmianach w Regulaminie, powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce www.punktobslugiklienta.pl,

o        wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres pocztowy informacji handlowych,

o        wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz na ich prezentację w Profilu,

o        potwierdza autentyczność danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym.

9.      Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

10.  Zakazane jest użytkowanie Kont przynależnych do innych podmiotów.

11.  Jest nie dopuszczalne udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

V. Korzystanie z usług HRTEC SP. Z O.O. świadczonych w serwisie www.punktobslugiklienta.pl

1.      Użytkownik zobligowany jest w szczególnym stopniu do:

o        nie podawania jakichkolwiek danych kontaktowych w umieszczanych przez siebie wpisach.

o        nie podejmowania działań utrudniających lub zakłócających działanie www.punktobslugiklienta.pl

o        użytkowania z usług serwisu w sposób nie uciążliwy dla innych Użytkowników,

o        działań nie naruszających prywatności innych Użytkowników, w tym między innymi dotyczących gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody; wyjątkiem jest przyzwolenie określone w przepisach prawa i Regulaminu,

o        działań, które nie naruszają autorskich praw majątkowych i praw dotyczących rejestracji patentów, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

2.      Zakazane są działania utrudniające lub destabilizujące działanie www.punktobslugiklienta.pl. W przypadku, gdy Administratorzy stwierdzą, że Użytkownik bierze udział w powyższych działaniach, nastąpi natychmiastowe skasowanie jego Konta. Działanie Użytkownika nawiązujące do próby destabilizacji serwisu mogą być także rozumiane jako przestępstwo w świetle przepisów kodeksu karnego.

3.      W przypadku pojawienia się treści sprzecznych z Regulaminem lub negatywnie wpływających na wizerunek www.punktobslugiklienta.pl, HRTEC SP. Z O.O. posiada prawo zmiany lub usunięcia Profilu.

4.      Zakazane jest zamieszczanie w serwisie www.punktobslugiklienta.pl i rozpowszechnianie za jego pośrednictwem treści wielokrotnie powielonych mających na celu świadome działania na niekorzyść jakiejkolwiek firmy zarejestrowanej na platformie.

5.      Umieszczanie w serwisie www.punktobslugiklienta.pl słów nieautentycznych, niezgodnych z prawem, które obowiązuje w Polsce, znieważających, promujących niemoralne zachowanie i przemoc lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. W przypadku pojawienia się takich treści Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ich usunięcia oraz skasowania Kont ich autorów.

6.      Zdjęcia umieszczone przez Użytkownika muszą przedstawiać jego osobę w sposób możliwy do rozpoznania. Załączenie fotografii jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku. Nie dozwolone jest umieszczanie zdjęć innych osób, obrazów graficznych postaci, również zdjęć o zabarwieniu pornograficznym i nie obrazujących profesjonalnego charakteru www.punktobslugiklienta.pl. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia zdjęć, które są niewłaściwe bez ostrzeżenia i powiadomienia o tym Użytkownika. Nagminne umieszczanie niewłaściwych zdjęć może zakończyć się usunięciem Konta Użytkownika.

7.      Nie dozwolone jest za pomocą usług serwisu www.punktobslugiklienta.pl wysyłanie reklam usług, towarów, komercyjnych stron internetowych i innych treści traktowanych jako spam.

o        Zaproszenia i wiadomości prywatne od Użytkownika po raz pierwszy uznanego przez system antyspamowy za spamera, przez siedem dni od takiego oznaczenia, przekazywane będą automatycznie do katalogu "Spam".

o        Każde kolejne uznanie Użytkownika za spamera spowoduje wydłużenie okresu restrykcji o dodatkowe siedem dni.

o        W przypadku nagminnego wysyłania spamu nastąpi usunięcie Konta Użytkownika uznanego za spamera.

8.      Użytkownik posiada prawo zablokować wysyłanie mu wiadomości prywatnych i zaproszeń przez innego Użytkownika. Nie dotyczy to Administratorów.

9.      Zanim Użytkownik zgłosi problem lub zada pytanie, wymagane jest zapoznanie się z FAQ.

VI. Odpowiedzialność

1.      HRTEC SP. Z O.O. nie jest odpowiedzialny za zawartość wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby, które wysyłają wiadomości chronione prawem dobra osób trzecich lub naruszające prawo, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

2.      HRTEC SP. Z O.O. nie jest odpowiedzialny za treść i formę informacji oraz materiałów umieszczonych przez Użytkownika w serwisie www.punktobslugiklienta.pl.

3.      HRTEC SP. Z O.O. wyraźnie zastrzega, że użytkowanie serwisu www.punktobslugiklienta.pl i dostępnych w nim usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Produkty i usługi dostarczane za pośrednictwem www.punktobslugiklienta.pl oraz wszystkie mieszczące się w serwisie www.punktobslugiklienta.pl materiały i informacje nie są objęte gwarancją obejmującą wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność.

4.      Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w serwisie www.punktobslugiklienta.pl. Głównie odnosi się to do ujawnienia tajemnicy informacji poufnej, zamieszczania nieautentycznych danych, naruszania dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych.

5.      HRTEC SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług i towarów nieodpłatnych, za wady fizyczne i prawne proponowanych produktów nieodpłatnych oraz za efekt niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania pobranych przez kogokolwiek, za pomocą serwisu www.punktobslugiklienta.pl, zobowiązań i zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6.      Przepisy szczególne, będące podstawą świadczeń odpłatnych określają odpowiedzialność HRTEC SP. Z O.O., która dotyczy odpowiedniej jakości usług i towarów odpłatnych.

7.      HRTEC SP. Z O.O. nie gwarantuje właściwego funkcjonowania www.punktobslugiklienta.pl w całości lub w części.

8.      HRTEC SP. Z O.O. nie jest odpowiedzialny za szkody, które pojawiły się na skutek awarii, błędów i przerw w działaniu www.punktobslugiklienta.pl.

9.      W przypadku, gdy HRTEC SP. Z O.O. otrzyma urzędowe zawiadomienie o nie zgodnym z prawem przechowywaniu danych umieszczonych przez Użytkownika i zablokowaniu mu dostępu do tych danych, HRTEC SP. Z O.O. nie jest odpowiedzialny względem tego Użytkownika za szkody pojawiające się na skutek braku dostępu do tych danych.

VII. Prawa autorskie

1.      Użytkownik udziela HRTEC SP. Z O.O. prawa darmowego użytkowania i rozpowszechniania w prezentacjach i innych materiałach umieszczonych przez niego danych i wypowiedzi, określonych jako część całości.

2.      Użytkownik posiada prawo do wykorzystania danych, materiałów, wizerunku i wypowiedzi będących utworem określonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie będących utworem określonym w/w ustawy, zamieszczonych w serwisie www.punktobslugiklienta.pl w zakresie prywatnego użytku. Wykorzystywanie danych, materiałów, wizerunku i wypowiedzi w innych celach jest dozwolony jedynie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i Regulaminu.

3.      Zamieszczanie przez Użytkownika danych, materiałów, wizerunku i wypowiedzi w serwisie www.punktobslugiklienta.pl jest równoznaczne ze zgodą na użytkowanie ich przez inne osoby korzystające z serwisu www.punktobslugiklienta.pl w celu ich prywatnego użytku i na potrzeby prowadzonych w www.punktobslugiklienta.pl działań rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

4.      Użytkownik zamieszczając w serwisie www.punktobslugiklienta.pl treści będące utworem autorskim rezygnuje z roszczeń względem HRTEC SP. Z O.O. z tytułu darmowego użytkowania (w tym usunięcia z serwisu www.punktobslugiklienta.pl) tych treści.

VIII. Reklamacje

1.      Reklamacja przyjmowana jest na adres reklamacje@hrtec.pl. Przyjmowane są reklamacje dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu www.punktobslugiklienta.pl, uwag i problemów związanych ze świadczonymi usługami w serwisie www.punktobslugiklienta.pl.

2.      Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez HRTEC SP. Z O.O. w ciągu czternastu dni od dnia dostarczenia zgłoszenia reklamacji. HRTEC SP. Z O.O. posiada prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku gdy będzie ona wynikać z nieznajomości Regulaminu, jego załączników, przepisów prawa.

3.      Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku, gdy składane są do HRTEC SP. Z O.O., a dotyczą usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu www.punktobslugiklienta.pl. HRTEC SP. Z O.O. nie jest zobligowany do dostarczania reklamacji odpowiedniemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji.

4.      HRTEC SP. Z O.O. posiada prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w przypadku, gdy należy usunąć problemy lub zakłócenia w funkcjonowaniu Konta lub serwisu www.punktobslugiklienta.pl.

IX. Przepisy przejściowe i końcowe

1.      HRTEC SP. Z O.O. posiada prawo jednostronnej modyfikacji Regulaminu bez konieczności przedstawiania przyczyny takiej zmiany.

2.      HRTEC SP. Z O.O. zobligowany jest do powiadomienia drogą elektroniczną o ważnych zmianach zaistniałych w Regulaminie. Informacja zostanie przesłana tylko do Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

3.      Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie powiadomienia z przyczyn niezależnych od HRTEC SP. Z O.O..

4.      Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie adresu poczty elektronicznej, do którego brak dostępu, dotyczy adresu niewłaściwego lub należącego do innego podmiotu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia.

5.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 1 grudnia 2010 r.